10 български оценители с престижна квалификация REV


От 1.6.2018 година 10 български оценители получиха правото да използват в своята дейност престижната европейска квалификация REV – Recognised European Valuer (Признат европейски оценител) при изготвянето на оценки на недвижими имоти. На последната сесия на TEGoVA, проведена през май 2018 година, Камарата на професионалните оценители (КПО) подписа споразумение с TEGoVA, съгласно което придоби статус на Организация, имаща право да присъжда тази квалификационна степен (AMA – Awarding Member Association) на оценители, които са нейни членове. (https://www.tegova.org/en/p48f7266103340

Kъм момента в регистъра на TEGoVA има 2 879 оценители на недвижими имоти в Европа, работещи като REV. България е една от държавите-членки на TEGoVA, която получава това право през тази година.

TEGoVA

TEGoVA e Европейската група на организации на оценителите от Европа. В момента нейни членове са 74 национални организации на оценители от 37 държави, представляващи повече от 70 000 оценители в Европa. От България членове на TEGoVA са Камарата на независимите оценители (КНОБ) и Камарата на професионалните оценители (КПО).

КПО

Камарата на професионалните оценители е сдружение на юридически и физически лица, имащи право да упражняват оценителска дейност. Тя обединява 16 дружества на независими оценители и 11 физически лица, общо представляващи съществената част от професионалния оценителски бизнес в България. Създадена е през май 2009 година, след влизане в сила на Закона за независимите оценители. Основните цели на КПО са:

 • Налагане на международно признати стандарти и най-добри практики в работата на българските оценители;
 • Професионално обучение и квалификация на българските оценители, в съотвeтствие с най-добрите световни практики

Чрез членството си в различни международни организация – Международния комитет по оценителски стандарти – IVSC, и TEGоVA – Европейската група на оценителски организации, КПО се стреми да поддържа високо ниво на своите членове по отношение на тяхната квалификация и прилагането на най-съвременни добри оценителски практики.

Непрекъснато професионално обучение

Всяка професия се развива чрез израстването на специалистите, които я упражняват. Камарата на професионалните оценители утвърждава годишна програма за професионално обучение за своите членове, което гарантира поне 20 часа професионална подготовка на всеки оценител, членуващ в организацията или работещ за някой от нейните членове. Тази програма включва провеждане на семинари и обучения с международни лектори, вътрешнофирмени обучения, обучителни курсове по определени практически проблеми в оценителската дейност и др.

Условия за придобиване на REV статус

Съгласно разработените подробни документи, утвърдени след специален одит от представители на TEGoVA, кандидатите за придобиване на REV статус трябва:

 • Да бъдат членове на Камарата на професионалните оценители като физически лица и да приемат нейния Кодекс за професионална етика;
 • Да са вписани в Регистъра на независимите оценители с правоспособност за оценка на недвижими имоти;
 • Да имат най-малко 5 години стаж като оценители на недвижими имоти;
 • Да нямат наказания или други санкции, присъдени им във връзка с тяхната оценителска дейност, през последните 12 месеца, предхождащи кандидатстването;
 • Да поддържат застраховка „Професионална отговорност“ с минимален агрегатен лимит от 100 000 лева съгласно Закона за независимите оценители;
 • Да имат непрекъснато професионално обучение от минимум 20 часа за предходните 12 месеца;
 • Да представят 20 свои оценки на недвижими имоти, изготвени през последните 24 месеца;
 • Да положат успешно писмен и устен изпит пред REV комитета на КПО.

Значението на REV статуса

 • REV статусът представлява мярка за професионализъм по отношение на оценителите на недвижими имоти. Този статус се присъжда на водещи оценители и компании в Европа и е доказателство, че същите притежават квалификация съгласно най-високите изисквания на Европейските стандарти и практика.
 • Означението ‘REV’ позволява на инвеститорите и потребителите на оценителски услуги от всички страни да намират местни оценители, квалифицирани съобразно европейсктие изисквания за изготвяне на оценки на недвижими имоти. Това дава възможност както на големите, така и на малките оценителски компании и на отделни оценители да се реализират на все по-конкурентния пазар на оценителски услуги в Европа.
 • Във времена на икономическа нестабилност, REV статусът дава сигурност на потребителите на пазарни оценки на национално и международно ниво, че услугите, които ползват, са предоставени от професионалисти със специални познания и опит, които дават възможност за вземане на обосновани инвестиционни решения. Конкурентното предимство за оценителите – притежаващи REV статус, е доказателството, че те имат гарантиран минимум от професионални знания и опит, както и задълбочени познания по Европейските оценителски стандарти, които да им дадат възможност за интерпретация и приложение на техните принципи на национално ниво.
10 български оценители с престижна квалификация REV
Гласувайте за тази статия

placeholder