Проведе се общо събрание на коалиция „Достоен Дом“

Коалицията определи три основни направления в своята работа


Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“ вече три години работи целенасочено за създаването на адекватна жилищна стратегическа и нормативна рамка в страната. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в страната. Тя бе инициирана от Фондация „Подслон за човечеството“ (Habitat for Humanity Bulgaria), на учредителен форум в края на месец януари 2014 г. и от тогава работи активно и набира нови привърженици и членове.

Към момента в коалицията участват 32 организации – неправителствени организации, браншови и професионални асоциации, водещи компании в строителния сектор, общини. В допълнение на това, със статут на наблюдатели в работата на коалицията участват Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Съюза на архитектите в България (САБ).

Коалицията определи три основни направления в своята работа през отчетния период: 1) Да допринесе за разработване на нова Национална  жилищна стратегия; 2) Да подпомогне  процеса на повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради; 3) Да повлияе за подобряване жилищните условия на маргинализирани и уязвими групи в обществото.

Идентифицирана бе необходимостта от изготвяне на нова Национална жилищна стратегия, която да отрази промените в тази обществена сфера от 2004 г. насам, както и необходимостта от разработване на нормативни документи за нейното прилагане, вкл. Жилищен кодекс. Това искане бе заявявано многократно с писма и на всички провеждани работни срещи с вземащи решения.

Разработени бяха предложения за промяна в механизмите по процедурата по Оперативна програма за регионално развитие за енергийна ефективност на жилищни сгради

От всички направени предложения по-горе единственото, което намери отражение в последвалата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, бе децентрализирането на програмата и прехвърлянето на нейното управление на общините.

Направени бяха предложения за изменения на Закона за управление на етажната собственост в повече от 25 негови разпоредби.

Проведе се общо събрание на коалиция „Достоен Дом“
Гласувайте за тази статия