СМР по енергийна ефективност


Избор на изпълнители за извършване на СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Надежда“ , бл.403“, разделена на обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни дейности, за сграда с административен адрес гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда4“, бл.403“. 2. Обособена позиция № 2: „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Надежда 4“ , бл. 403“ (по обособена позиция 1) 3. Обособена позиция № 3: „Инвеститорски контрол на сграда с административен адрес гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда4“, бл.403, във връзка с изпълнение на програма за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община – район „Надежда“ във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”

Всичко за обществената поръчка

СМР по енергийна ефективност
Гласувайте за тази статия