СМР на училища в Ямбол


Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработят работни проекти, да се изпълнят необходимите строително-монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол” за обект СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол и Проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол”.
Всяка една от обособените позиции включва в обхвата си следните три дейности:
1. Проектиране;
2. Упражняване на авторски надзор по време на СМР;
3. Извършване на строително-монтажни работи.
Избраният изпълнител следва да реализира гореописаните дейности по отношение на сградата, попадаща в предмета на съответната обособена позиция.

Всичко за обществената поръчка

СМР на училища в Ямбол
Гласувайте за тази статия