Строителство на детска градина


При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на на нова сграда към ЦДГ „Карамфилче“ в УПИ VII 312- „ за детска градина“, кв.17, по плана на 25-ти м.р. на територията гр. Варна съгласно техническата спецификация и изработен технически проект и влязло в сила РС №41/12.04.2016г., а именно:Изграждане на нова сграда на два надземни етажа към ДГ „Карамфилче“, осигуряваща необходимите помещения за функционирането на четири градински групи. Към всяка група се обособяват помещения за занималня, спалня, гардероб-филтър, санитарен възел, кухненски офис. На първия етаж се разполагат две градински групи, физкултурен салон с прилежащи склад и санитарен възел, котелно стопанство и битово помещение за персонала. На втория етаж се разполагат още две градински групи със съответните помещения към тях, учителска стая и четири кабинета. Изграждат се четири детски площадки за игра на открито и две спортни площадки

Всичко за обществената поръчка

Строителство на детска градина
Гласувайте за тази статия