АПИ получава имоти за строителството на обхода на Габрово


Правителството обяви за публична държавна собственост имоти на територията на общините Габрово и Казанлък и ги предостави за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“. Държавните терени попадат в обхвата на проекта за изграждането на обходния път на Габрово, който е част от Трансевропейски коридор IX Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. С изпълнението на проекта ще се повиши пътната безопасност в региона, ще се модернизира транспортна връзка между Румъния, България и Гърция и интеграцията им с останалата част от Европа.

На община Твърдица се прехвърля собствеността върху имоти с обща площ 2,1 дка в землището на с. Бяла паланка. Те са необходими за изграждането на укрепителни съоръжения за безаварийната експлоатация на четвъртокласен път, разрушен от свлачищни процеси.

Източник: АПИ

АПИ получава имоти за строителството на обхода на Габрово
Гласувайте за тази статия