Строителство на пречиствателна станция


Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол. В изпълнение на Договора за строителство се предвижда:довършване на нова ГПСОВ (градска пречиствателна станция за отпадъчни води);довършване на довеждаща инфраструктура до ГПСОВ;довършване на реконструкцията на Колектор ІХ и съпътстващ водопровод по трасето му.

Сроковете по процедурата се удължават съгласно чл.100, ал.11 от ЗОП и чл.28, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с жалба с № ВХР-2599/08.12.2017 г. срещу Решение № РД/02 – 00578 от 13.11.2017 г. на зам. – кмета на община Ямбол, упълномощен за Възложител със Заповед № РД/02-00985 от 22.12.2015 г. на кмета на община Ямбол. Всички действия по процедурата„Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“, открита с Решение № РД/02 – 00578 от 13.11.2017 г., се възстановяват във връзка с Разпореждане № РоткЗОП-419/21.12.2017 г. на КЗК, с което е отказано да бъде образувано производство по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по жалба вх. № ВХР-2599/08.12.2017 г. срещу Решение № РД/02 – 00578 от 13.11.2017 г. и Уведомление изх.№ДИП-51/18.01.2018 г. на КЗК за липсата на постъпвали жалби срещу Разпореждането.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия

placeholder