Ремонт на улици и тротоари


Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови и тротоарни настилки на улици в гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на улични настилки на територията на гр. Вършец обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване на асфалтови пластове и подмяната им с нови, изкърпване на единични дупки, подмяна на бордюри и тротоарни настилки или изграждане на нови такива. Целта е подобряване на отделните компоненти на физическата среда, възстановяване на транспортно – експлоатационните качества на улиците в съотвествие с действащите нормативни изисквания и създаване на условия за безпрепятствено придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. Приблизителната площ на настилките, подлежащи на ремонт и възстановяване, установени към момента на изготвяне на заданието, е както следва: 3 000 м? асфалтови настилки по уличните платна и 600 м? тротоарни настилки.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици и тротоари
Гласувайте за тази статия

placeholder