Инженеринг на жилище за деца


Цел на проекта- разкриване на нови видове услуги и разширяване капацитета на съществуващите социални услуги на територията на град Стара Загора.
Предвидено е строежът „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст кв. 15 „Зора“ да се изгради в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора.
Дейности, включени в предмета на поръчката
А/Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект
Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

Всичко за обществената поръчка

Инженеринг на жилище за деца
Гласувайте за тази статия

placeholder