СМР по сграда


По ОП № 1 предметът обхваща реконструкция, преустройство и промяна предназначение на първи (партерен) и втори етаж в сграда с идентификатор 04279.609.56.2, разположена в имот с идентификатор 04279.609.56 по кадастрална карта на Благоевград, УПИ I, кв. 6 по плана на ж.к. „Запад“, Благоевград за обособяване на „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места“, съгласно описаното в Техническата спецификация.За ОП № 2 строително-монтажните работи, които следва да бъдат изпълнени са посочени в количествена сметка, част от Техническата спецификация. Всички ремонтни дейности следва да отговарят на действащите в момента държавни стандарти и нормативни документи в строителството. Изпълнителят следва да спазва стриктно правилата за безопасни и здравословни условия на труда. При изпълнението на всички видове строително-монтажни и ремонтни дейности следва да се спазват изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове работи.

Всичко за обществената поръчка

СМР по сграда
Гласувайте за тази статия

placeholder