Укрепване на свлачище


„Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“. Проектът съдържа инвестиционни мерки за укрепване на свлачище в гр. Червен бряг. Целите на строителството са свързани с проектиране и изпълнение на геозащитни мерки и дейности в обхванатия от проекта свлачищен район. Основните дейности и мероприятия включват изграждане на укрепителни и отводнителни съоръжения, в т.ч.:
? Сондиране за направа на пилоти
? Укрепителни конструкции
? Дренажно-укрепителна система – Дренажни ребра
? Изкопни и насипни работи за укрепителните конструкции
? Възстановяване технико-експлоатационното състояние на пътната настилка
Пълното описание на предмета на поръчката е направено в документацията, раздел Техническа спецификация

Всичко за обществената поръчка

Укрепване на свлачище
Гласувайте за тази статия

placeholder