БСК учреди Секторен консултативен съвет „Строителство“.


На 28 февруари 2018 г., в заседателната зала на Камара на строителите в България, член на БСК, беше учреден Секторен консултативен съвет „Строителство“.

За председател на съвета беше избран доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на строителен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“, а секторен референт ще бъде инж. Виолета Ангелиева от Камара на строителите в България, отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“.

В учредителното събрание на Секторния консултативен съвет участваха представители на МТСП, Агенция по заетостта, Европейски политехнически университет, ВТУ „Тодор Каблешков“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, Научно-техническия съюз по строителство в България и Българска стопанска камара –съюз на Българския бизнес.

Секторните консултативни съвети отговарят за създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане. Те имат следните основни функции:

  • Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
  • Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
  • Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
  • Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
  • Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
  • Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
  • Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
  • Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проектостановища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.
 Източник: БСК
БСК учреди Секторен консултативен съвет „Строителство“.
1 (20%) 1 глас(а)

placeholder