ДНСК проверява строежа в с. Дебрен


Във връзка с излъчен репортаж за извършване на строителство върху коритото на дере в благоевградското село Дебрен началникът на ДНСК арх. Иван Несторов разпореди незабавно да се направи проверка на място и по документи от длъжностни лица от централното управление и регионален отдел „Национален строителен контрол“ Благоевград към РДНСК Югозападен район.

Обектът е от пета категория и проектите за него са одобрени и съгласувани от главния архитект на Община Гърмен. Тъй като категорията строеж е извън компетенциите на дирекцията и е изцяло в правомощията на кмета на Община Гърмен, ДНСК ще сезира по компетентност органите на прокуратурата.

Във връзка с правомощията на ДНСК, регламентирани в Закона за устройство на територията, да проверява за нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи, при констатиране на незаконосъобразни действия, на виновните длъжностни лица, допуснали незаконосъобразно застрояване над коритото на дере в с. Дебрен ще бъде потърсена административнонаказателна отговорност, включително на кмета и главния архитект на общ. Гърмен.

ДНСК проверява строежа в с. Дебрен
Гласувайте за тази статия

placeholder