Доизграждане на водопроводна мрежа


Продължава от Раздел II.1.1. „Наименование“ …. от ниската зона на водопроводната мрежа на град Златица, община Златица“. Предметът на поръчката e инженеринг-изготвяне на работен проект и строително монтажни работи (СМР), във връзка с реконструкцията на главни и второстепенни клонове и необходимите съоръжения от ниската зона на водопроводната мрежа на гр. Златица, община Златица и упражняване на авторски надзор. Общата дължина на водопроводните клонове, предвидени за реконструкция е 5140 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.

Всичко за обшествената поръчка

Доизграждане на водопроводна мрежа
Гласувайте за тази статия

research symptoms