Една и съща фирма участва в опорочени обществени поръчки


Камарата на архитектите в България подаде сигнал за обществена поръчка в столичния район Панчарево с абсурдно кратък срок за изпълнение.

Поръчката е за проекти за конструктивно укрепване и енергийна ефективност на сграда със столова, библиотека и компютърни кабинети и на работилница в 83-о основно училище „Елин Пелин“ в Панчарево. Обявена е с максимален срок на изпълнение 30 календарни дни и прогнозна цена 14 583, 34 лева без ДДС.

„Енерджидизайн“ ЕООД предлага 7,5 пъти по-кратък срок за проектиране – 4 дни, и цена 13 190 лв. без ДДС. Офертата на другия допуснат до класиране участник, „Новиза“ ЕООД, е за по-ниска цена – 12 900 лв., но със срок от 21 работни дни за изпълнение. Трето предложение – на „ВИП Проект БГ“ ЕООД, е отхвърлено, тъй като дружеството е включено като подизпълнител и в офертата на „Енерджидизайн“.

Комисията по обществената поръчка иска писмена обосновка за стахановския темп на проектиране за 4 дни. В този момент процедурата вече е компрометирана, тъй като комисията погрешно се позовава на с чл. 72 от Закона за обществените поръчки, който се отнася само за цената и разходите за проектиране и няма връзка с времето за проектиране – към него е приложим друг текст от Правилника за прилагане на ЗОП.

„Енерджидизайн“ защитава краткия срок с „благоприятни условия и оригиналност на решението за изпълнение“ – сред тях правилен мениджмънт, достатъчно специалисти, собствен софтуер и пр. Липсват конкретни доказателства, че разполага с тези ресурси, но и комисията не ги иска.

Така дружеството е допуснато до участие, оценка и класиране на офертата.

В крайна сметка „Енерджидизайн“ печели максималните 35 точки за скорост, а с тях и първото място, въпреки по-високата цена в сравнение с втория класиран.

Районният кмет Димитър Сичанов утвърждава на 24 юли протокола за възлагане на обществената поръчка и така дава зелена светлина за подписването на договор за изпълнението ѝ.

4-дневният срок нарушава нормата за времетраене на проектирането, заложена в Методиката на КАБ за определяне на възнагражденията за проектантски услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

В сигнала до районния кмет и до агенциите за обществени поръчки и за държавна финансова инспекция КАБ подчертава, че Методиката е подзаконов акт, чиито изисквания са задължителни не само за членовете на Камарата, но и за местната и изпълнителната власти и за администрацията.

Камарата припомня освен това, че членовете й носят дисциплинарна отговорност за нарушенията и неизпълненията на задълженията им по ЗКАИИП, устава, професионалния кодекс и методиката на КАБ. Т.е., ако бъде подписан договор за изпълнение за неразумен срок, санкциите за архитектите от екипа на „Енерджидизайн“ ЕООД и на неговия подизпълнител „ВИП Проект БГ“ ЕООД, които са членове на Камарата, могат да стигнат до лишаване от пълна проектантска правоспособност за определен срок.

Обществената поръчка в район Панчарево е поредният казус, в който формалното прилагане на изискванията се разминава с фактическото спазване на правилата. И формално, и професионално, и морално са нарушени няколко правни норми: от ЗОП и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, през устава и методиката на КАБ, до европейската Директива 2014/24/ЕС, насърчаваща качественото изпълнение.

Абсурдните срокове за изпълнение стават методично прилагана от институции и фирми практика, която неглижира професионализма, поставя под съмнение качеството на проектите и подменя целта на обществените поръчки. Заедно това поражда подозрения как се харчат публичните средства. Ако този номер минава безнаказано, неизбежно става правило във вреда на цялото общество.

Почти едновременно със сигнала за процедурата в Панчарево, КАБ получи сигнал и за друга оферта на „Енерджидизайн“ с нереален срок. На 12 юни дружеството е предложило да проектира за 2 дни реконструкция, ремонт и оборудване на детска градина по обществена поръчка на община Гоце Делчев.

Агенциите за контрол са сезирани и за това нарушение.

Действията на компанията в двата случая очертават тенденция на незачитане на правните норми и професионалните принципи и са основание за намесата на институциите, контролиращи обществените поръчки. С дъмпинговото условие дружеството нарушава и принципите на честната конкуренция, но Комисията за защита на конкуренцията не може да бъде сезирана, защото редът на обявяване на тези малки обществени поръчки не подлежи на обжалване според закона.

КАБ настоява обществените поръчки в район Панчарево и в община Гоце Делчев да не бъдат възлагани на „Енерджидизайн“ ЕООД и класирането му на първо място на базата на абсурдните срокове за изпълнение да бъде отменено.

Всеки некачествен проект дискредитира качественото изпълнение на обекта, а това застрашава живота и здравето на хората, които го посещават или обитават.

Източник: КАБ

Една и съща фирма участва в опорочени обществени поръчки
Гласувайте за тази статия

placeholder