ЕКОСТРОЙ


Основният предмет на дейност на дружеството е: строителство, ремонт и поддържане на инженерната и техническата инфраструkтура, строителство и ремонт на сграден фонд, търговия със строителни материали, автотранспорт, производство на бетон, бетонови изделия и др.

ЕКОСТРОЙ
Гласувайте за тази статия

Адрес: 9300 Добрич ул. “Стоил войвода” 30 П.К.102
Телефон: Тел. (058) 605507 - прокурист (058) 602096 - техн. секретар 0885 853 599 0885 853 596 Факс (058) 605261
e-mail: office@ecostroy.bg