Енергийна ефективност на обществени сгради


Изпълнението на поръчката включва следните дейности:
1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
2.Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и техническата спецификация към документацията за възлагане на обществената поръчка;
3. Упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обекта.

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на обществени сгради
Гласувайте за тази статия