Енергийна ефективност на общинска сграда


Предметът включва:
– изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за Център за работа с деца на улицата.
. Инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза — „Технически проект”. Участникът следва да осигури проектанти по всички части необходими за изготвяне на инвестиционния проект.
– изпълнение на СМР – основен ремонт на втори етаж от сграда в рамките на два блока, които с проекта ще бъдат свързани функционално, където ще бъде разположена услугата ЦРДУ.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР съгласно одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж.
– упражняване на авторски надзор.

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на общинска сграда
Гласувайте за тази статия

placeholder