Енергийна ефективност на сгради


Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за предоставяне на БФП по OПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
Инженерингът, предмет на обществената поръчка, обхващат следните дейности:
Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването;
Дейност II – Извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите;
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на сгради
Гласувайте за тази статия