Енергийна ефективност на училища


Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор.
Участникът изготвя работните проекти за всяка една от сградите в обособената позиция, съгласно предписаните като задължителни мерки в енергийното обследване на конкретната сграда и като неотложни в техническия паспорт. Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ. бр. 51 oт 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.
Работните проекти следва да бъдат надлежно съгласувани с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж. В обяснителните записки на работния проект експертите – проектанти на Изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация па предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Обхвата на проектиране е подробно определен в техническата спецификация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност на сградите се извършва в съответствие с част „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка за всяка една сграда. Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на техническа документация с оценено съответствие за всяка една сграда. Строителят (юридическото лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от представители на Възложителя.
За всяка една от сградите в обособената позиция, се съставя досие с актовете и протоколите по време на строителството.Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експерти те проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително. б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор. в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително – монтажни работи.г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на училища
Гласувайте за тази статия