Енергийна ефективност на жилищни сгради


„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда „Славейков 21-23” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”Славейков” № 2.Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофам. жил. сграда. Дейностите, които следва да бъдат извършени по отношение на сградата са: изготвяне на работен проект съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други поднормативни актове на закона, изпълнение на строителство съгласно част 3 „Строителство” от ЗУТ след издаване на разрешение за строеж за предвидените в техническите спецификации СМР и упражняване на авторски надзор в съответствие с чл. 162 от ЗУТ.Основните дейности, които работния проект следва да предвиди и СМР, които ще се извършат по сградата са подробно описани в техническите спецификации и документацията.

Всико за обществената поръчка

Енергийна ефективност на жилищни сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder