ГЕОСТРОЙ АД


 

• строежи от високото строителство, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения

Сертификат за I група строежи
• строежи от транспортната инфраструктура

Сертификат за II група строежи
• строежи от енергийната инфраструктура

Сертификат за III група строежи
• строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Сертификат за IV група строежи
• отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД)

Сертификат за V група строежи
Геострой АД е:
– пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Сертификат за членство – КРИБ
– колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия
– пряк член на Българската търговско-промишлена палата

ГЕОСТРОЙ АД
Гласувайте за тази статия

Адрес: 1404 София Адрес за кореспонденция – ул. Боянски водопад № 106
Телефон: +359 2 902 40 90 факс: +359 2 958 20 14
e-mail: office@geostroy.com