Инженеринг и енергийна ефективност – Самоков


Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за предоставяне на БФП по OПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
Инженерингът, предмет на обществената поръчка, обхващат следните дейности:
Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването;
Дейност II – Извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите;
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Инженеринг и енергийна ефективност – Самоков
Гласувайте за тази статия