Инженеринг на сгради за Агенция „Митници“


„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП-Кулата“
Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП-Калотина“.
Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за двете обособени позиции)
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обектите, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение;
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

Всичко за обществената поръчка

Инженеринг на сгради за Агенция „Митници“
Гласувайте за тази статия

placeholder