Инженеринг на складово хале


Предметът включва:
– изготвяне на инвестиционен проект – срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „технически проект”, не може да бъде по-голям от 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на
Възложителя. Съгласуването на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж се извършва извън срока за изготвяне на инвестиционния проект и срока за изпълнение на СМР.
– изпълнение на СМР на обекти – срокът за извършване на строително – монтажните работи, не може да бъде по-голям от 120 (сто и двадесет) дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Образец 15.
– упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.
Авторският надзор се упражнява по реда и условията на ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г.
Сградата обект на настоящата поръчка е метално складово хале с дължина 32,00 метра, ширина 12 метра. Халето да е разделено на две отделни помещения от по 192 кв.м. всяко.

Всичко за обществената поръчка

Инженеринг на складово хале
Гласувайте за тази статия

placeholder