Избор на изпълнител за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Балчик, гр. Балчик, пл."21 септември"№6, За: КРИСТИАНА ИВАНОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 72070, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117
Място/места за контакт: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ – КМЕТ

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.balchik.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6, За: ЮЛИЯ ПЕТРОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 71072, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117
Място/места за контакт: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ – КМЕТ

Интернет адрес: www.balchik.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6, За: КРАСИМИРА КОСТОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 71072, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117
Място/места за контакт: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ – КМЕТ

Интернет адрес: www.balchik.bg.

I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв, 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013

 

ПОВЕЧЕ 

Избор на изпълнител за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III
Гласувайте за тази статия

Вашият коментар

research symptoms