„Избор на консултант за извършване на строителен надзор по проекти финансирани по Оперативна Програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции Община Хисаря”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Хисар, бул. "Генерал Гурко" № 14, За: Асен Сурчев – Зам. Кмет на Община Хисар, България 4180, Хисаря, Тел.: 0337 62095, E-mail: zam-kmet@hisar.bg, Факс: 0337 62030

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hisar.bg.

Адрес на профила на купувача: http://hisar.bg/download/aop/08062012/stroitelen-nadzor.rar.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Хисар, бул. "Генерал Гурко" № 14, За: Асен Сурчев – Зам. Кмет на Община Хисар, България 4180, Хисаря, Тел.: 0337 62095, E-mail: zam-kmet@hisar.bg, Факс: 0337 62030

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hisar.bg.

Адрес на профила на купувача: http://hisar.bg/download/aop/08062012/stroitelen-nadzor.rar.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на консултант за извършване на строителен надзор по проекти финансирани по Оперативна Програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. „Избор на консултант за извършване на строителен надзор на инвестиционен проект „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.”Момина баня”, гр.Хисар” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. „Избор на консултант за извършване на строителен надзор на инвестиционен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пинокио”, ЦДГ „Дъга”, ОУ „Климент Охридски” в гр. Хисаря, и ОУ „Христо Ботев” в с. Красново, Община Хисаря”

 

ПОВЕЧЕ 

Вашият коментар

research symptoms