Изграждане на компостираща инсталация


Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на Община Марица.
Дейността предвижда изграждане на инсталация за компостиране на зелени и градински отпадъци на определена за това площадка. Определен е капацитет на компостиращата инсталация 6 200 тона/годишно или 11 454 m3 отпадъци на година.

Всичко за обществената поръчка

Изграждане на компостираща инсталация
Гласувайте за тази статия

placeholder