Изграждане на водопровод


Предметът на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ , строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3.
По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за устройство на територията строежите са първа категория, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Целта на възлаганата поръчка е изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3.

Всичко за обществената поръчка

Изграждане на водопровод
Гласувайте за тази статия

placeholder