„Изпълнение на строеж нова детска ясла в район “Владислав Варненчик” гр. Варна”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg.
Адрес на профила на купувача: www.varna.bg.
Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на строеж нова детска ясла в район “Владислав Варненчик” гр. Варна”

 

ПОВЕЧЕ 

„Изпълнение на строеж нова детска ясла в район “Владислав Варненчик” гр. Варна”
Гласувайте за тази статия

Вашият коментар

research symptoms