МК прави електронен регистър на недвижимите културни ценности


Министерство на културата обяви обществена поръчка за анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система /СИС/, електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал.

Изпълнителят ще трябва да дигитализира документален архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение, както и за недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

Прогнозната стойност на дейностите е 1 196 984 лв. без ДДС. Поръчката се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Оферти ще се подават до 8 февруари 2018 г.

Целта на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронното управление в областта на опазване на недвижимото културно наследство, чрез дигитализация на Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, чрез създаване на информационна система на Националния регистър на недвижимите културни ценности и осигуряване на публичност и достъпност на архива.

Всеки ще има свободен и безплатен достъп до електронната база данни, което ще е изключително полезно за собственици, архитекти, урбанисти, предприемачи и др.

В момента официални онлайн данни за недвижимите културни ценности с категория „национално значение“ има само в списъците на сайта на Министерството на културата и на сайта на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, където липсват данни за някои области, вкл. за София. Информацията в тези списъци обаче е кратка, като са посочени само името на обекта, адрес, вида културна ценност и документа за предоставяне на статут.

В Националния документален архив на НИНКН има документи за над 40 000 обекта, които представляват културни ценности от местно, национално и световно значение. Поддържането на архива към момента е изцяло на хартиени носители, което ограничава публичността и създава рискове за опазване на носителите в дългосрочен план.

МК прави електронен регистър на недвижимите културни ценности
Гласувайте за тази статия

placeholder