Модернизация на пречиствателна станция


Обектът на настоящата обществена поръчката е осъществяване пълен инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на реконструкцията, разширението и модернизацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води Китен. Проектирането на ПСОВ ще се извършва в съответствие с техническите спецификации, приложени в документацията за участие, а строително-монтажните работи – съгласно одобрен инвестиционен проект и количествено-стойностната сметка. Технологичното оборудване на станцията трябва да отговаря напълно на изискванията на Възложителя, заложени в техническите спецификации.

Всичко за обществената поръчка

Модернизация на пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия