Надзор и строителство по сгради в Бургас


Предметът на поръчката предвижда изготвяне на технически проект, изпълнение на строително- монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ на следните обекти:
1. Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.619.18.7 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.18, УПИ II в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас.
2. „Благоустрояване на дворно пространство, реконструкция на спортна площадка и оградa, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане нови такива в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“- гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.17 по КК на гр.Бургас, УПИ IІ в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“.

Всичко за обществената поръчка

Надзор и строителство по сгради в Бургас
Гласувайте за тази статия