Основен ремонт на част от улица


Улица „Осъм” се намира в с. Петокладенци, общ. Белене. Частта от улицата предвидена за ремонт е с дължина около 300 м, от О.Т.1 до О.Т. 80. Уличната настилка е компрометирана, а на места липсва. Обществената поръчка обхваща изпълнението на следните дейности:
1. Изготвянето на технически инвестиционен проект по следните части:
•„Геодезия”;
•„Пътна”;
•„Проектно-сметна документация;
•„Временна организация на движението по време на строителството”;
•„Организация и безопасност на движението“;
•„План за безопасност и здраве”;
•„План за пожарна безопасност”;
Проектирането да е съгласно „Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“. От изпълнителя ще се изисква геодезическо заснемане на реконструирания участък за издаване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър.
2. Изпълнение на строителството съгласно изготвения технически проект и чл.163 и чл.163а от ЗУТ.
3. Осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ.

Всичко за обществената поръчка

Основен ремонт на част от улица
Гласувайте за тази статия

placeholder