Основен ремонт на обществени територии


Проектът представлява инвестиция във физич. и жизнена среда на гр. Игнатиево. Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на еколог. среда и развитие на населеното място. Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на целевите групи – населението на гр. Игнатиево, както и на посетителите, гостите и туристите в региона; Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на инвестиц. атрактивност и подпомагане балансираното икономич. развитие на града и региона и ще имат благоприятен соц. ефект; Предвидените интервенции, чрез които ще бъдат постигнати целите, включват: реконстр. и рехабилит. на съществуващата улична мрежа, зони за общ. отдих, включ. градско обзавеждане и озеленяване; Продължава в Раздел VІ.3) „Допълн. информация“.

Всичко за обществената поръчка

Основен ремонт на обществени територии
Гласувайте за тази статия

placeholder