Основен ремонт на спортна сграда


Предмет на настоящата обществ. поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с основен ремонт и обновяване на спортна сграда с идентификатор 73626.506.574.1, УПИ VII, кв.123, ул. „Христо Ботев“ гр. Търговище – първи етап“.
Стр.-монтажните работи, предмет на наст. обществ. поръчка, обхващат:
1.СМР по Част: Конструктивна; 2. СМР по Част: Архитектурна;
3. СМР по Част: Ел. Инсталации; 4. СМР по Част: Отопление и вентилация;
5. СМР по Част: Водоснабдяване и канализация.
Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация и одобрените количествени сметки,неразделна част от документацията.
За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Търговище и Заповед по чл. 154 ал. 1, т. 6 от ЗУТ за етапно изграждане на строежа в два етапа.

Всичко за обществената поръчка

Основен ремонт на спортна сграда
Гласувайте за тази статия