Основен ремонт на улична мрежа


Възлагането на обществената поръчка е с цел извършване на СМР за изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция уличната мрежа на територията на град Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности за изграждане на отделните строежи:
? Подготвителни работи
? Бордюри и тротоари – доставка и монтаж на различни видове бордюри;
? Пътна основа от инертни материали
? Подготовка асфалтова настилка
? Асфалтиране – ръчно и машинно
? Организация и безопасност на движението – ремонт и направа на маркировка, пътни знаци, предпазни огради и пар.и др. Предвидените дейности за изпълнение по двете обособени позиции са подробно посочени в техническата спецификация.

Всичко за обществената поръчка

Основен ремонт на улична мрежа
Гласувайте за тази статия