Основна реконструкция на пешеходна зона


Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“.
Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен работен проект, по следните части:
• Архитектура;
• Конструкции;
• Водоснабдяване и канализация;
• Геодезия;
• Електро;
• Слаботокови инсталации – системи за видеонаблюдение;
• Паркоустройство и благоустройство;
• План за безопасност и здраве;
• Пожарна безопасност;
• План за управление на строителните отпадъци.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Всичко за обществената поръчка

Основна реконструкция на пешеходна зона
Гласувайте за тази статия

placeholder