Отлив на чужди инвестиции отчете БНБ


Преките инвестиции в страната за януари 2015 г. са отрицателни и възлизат на 16.4 млн. евро (0.04% от БВП), като са по-ниски с 66.4 млн. евро (132.8%) спрямо първия месец на миналата година. Отрицателният знак показва нарастване на активите на българските предприятия в чужбина.

Дяловият капитал през януари 2015 г., както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната възлиза на 7.6 млн. евро. Той е по-висок с 4.7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през януари 2014 г. (2.8 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 1.4 млн. евро, при 6.4 млн. евро за януари 2014 г.

За януари 2015 г. нетният „друг капитал“ (промяната в нетните задължения между свързани предприятия по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен в размер на 37.4 млн. евро, при положителен в размер на 33.1 млн. евро за януари 2014 г. На база на предварителни данни за финансовия резултат, реинвестираната печалба за януари 2015 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 13.4 млн. евро, при 14.1 млн. евро за януари 2014 г.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари 2015 г. са от Нидерландия (16.9 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Люксембург (87.3 млн. евро). По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари 2015 г. възлизат на 3.1 млн. евро, при 25.2 млн. евро за януари 2014 г.

Отлив на чужди инвестиции отчете БНБ
Гласувайте за тази статия

research symptoms