Пътно строителство


Дейност 1 – Изготвяне на инвестиционен проект
Работният проект във всички части следва да бъде изцяло съобразен с предвижданията в собствения на Възложителя идеен проект. Инвестиционният проект следва да бъде придружен от подробна количествено-стойностна сметка.
Дейност 2 – Строително – монтажни работи
– Изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените СМР с Количествено – стойностната сметка (КСС), която ще придружава инвестиционния проект.
– Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти.
– Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
Дейност 3-Авторски надзор

Всичко за обществената поръчка

Пътно строителство
Гласувайте за тази статия

placeholder