Строителство на междуградски път


Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде разработен Технически проект и да се модернизират и приведат към магистрален габарит 16.9472 км от път І-8 в направлението „Калотина — п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20, без да се излиза от одобрения парцеларен план. Предвидената модернизация на участъка ще увеличи капацитета на пътя и икономическата ефективност за движението.
Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. В изпълнение на дейностите е необходимо да се изготвят Технически проект, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на междуградски път
Гласувайте за тази статия

placeholder