Пътно строителство в Община Хисаря


Обособена позиция 1: Рехабилитация и реконструкция на път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв.Миромир От km 0+000 до km 4+500. Крайната точка е на кm 4+832.43 край регулация кв. Миромир; Обща дължина на участъка е 4+832.43 m.Обособена позиция №2:
Началото на разглеждания участък е при km 0+000 в кръстовище с път III – 642. Крайната точка е на кm 1+403.52 край регулация с. Черничево. Обща дължина на участъка е 1+403.52 m. Обособена позиция №3: ЗА ЕТАП І – От km 0+000 до km 2+993.36 Етап І – Началото на разглеждания участък е при km 0+000 при пътно кръстовище с път III-6061 Паничереви – Красново. Крайната точка е на кm 2+993.36 – преди кръстовище за „Тракийски култов храм“. Обща дължина на участъка е 2993.36 m. ЗА ЕТАП ІІ – Началото на разглеждания участък е при km 2+993.63, a крайната точка е на кm 3+633.16 – кръстовище за „Тракийски култов храм“. Обща дължина на участъка е 639.53 m. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.

Всичко за обществената поръчка

Пътно строителство в Община Хисаря
Гласувайте за тази статия

placeholder