Подмяна на преносен газопровод


Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””
Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ “Калугерово””
Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.

Всичко за обществената поръчка

Подмяна на преносен газопровод
Гласувайте за тази статия

placeholder