Повече пари за инженерни специалности и естествени науки


Правителството преразпредели парите за висше образование – за част от студентите ще се дава по-голяма издръжка, за други – по-малка от досега. Инженерните специалности, специалностите по природните науки и педагогическите ще получават повече. За сметка на това, се намаляват парите за медицина, стоматология и фармация.

Практиката да се увеличават университетите, които предлагат обучение по национална сигурност ще се ограничи – ще се намалят парите за тази специалност, с изключение на военните академии и висши училища, както и Академията на МВР.
Повече пари ще получават университетите, които провеждат обучение по:

– математика;
– информатика и компютърни науки;
– биологически науки;
– химически науки;
– физически науки;
– науки за земята;
– електротехника;
– електроника и автоматика;
– машинно инженерство;
– комуникационна и компютърна техника;
– енергетика;
– транспорт;
– корабоплаване;
– авиация;
– архитектура;
– строителство;
– геодезия;
– проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми;
– металургия;
– химични технологии;
– биотехнологии;
– хранителни технологии;
– горско стопанство;
– общо инженерство;
– материали и материалознание;
– педагогика (всички направления);
– растениевъдство;
– растителна защита;
– животновъдство.

Намалява се годишната субсидия за:

– национална сигурност (с изключение на обучението във военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР);

– медицина;
– стоматология;
– фармация.

До 15 януари МОН трябва да публикува списъка с коефициентите по висши училища и професионални направления.

Новите размери на годишна издръжка важат за първокурсниците през настоящата 2016/ 2017 учебна година.

Годишната издръжка на студент в дадена специалност се определят в зависимост от комплексна оценка на база качество на обучението и нуждата от съответните специалисти на пазара на труда. Оценката се изготвя на база 20 индикатора в три основни групи – учебен процес, научни изследвания и реализация на пазара на труда. Трите индикатора с най-голяма тежест са програмна акредитация (20%), безработица сред завършилите (15%) и приложение на придобито висше образование (10%).

Агенция КРОСС

Повече пари за инженерни специалности и естествени науки
Гласувайте за тази статия