Пречиствателна станция за отпадъчни води


Предметът на поръчката е „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции:По ОП № 1 дейности за този обект са:
Д-ст 1: Изготвяне на РП за изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ в гр. Айтос;
Д-ст 2: Доставка на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. Айтос;
Д-ст 3: Строителство на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ гр.Айтос;
Д-ст 4: Монтаж на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ гр. Айтос
Д-ст 5: Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос, обучение на персонал и осъществяване на авторски надзор на обекта.
По ОП № 2 дейности за този обект са:
Д-ст1: Изготвяне на РП за свързване на съществуващите основни колектори, изграждане на общ довеждащ колектор до ПСОВ и заустващ колектор;
Д-ст 2: Строителство на довеждащи колектори до ПСОВ и заустващ колектор и осъществяване на авт. надзор на обекта.

Всичко за обществената поръчка

Пречиствателна станция за отпадъчни води
Гласувайте за тази статия