Преустройство и разширение на болница


Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Преустройство и разширение на УМБАЛ„Св. Екатерина“, хирургичен блок“.
Кратко описание на предмета на поръчката:
1) Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването, съгласно т. 2 от Техническа спецификация, включително съгласуване на проектите с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобряване по реда на ЗУТ;
2) Дейност II – Извършване на СМР по реализиране на строителството на обекта в съответствие с одобрения технически проект, предмет на настоящата обществена поръчка.
3) Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Обекта, за който следва да се изпълни инженеринга е втора категория строеж, съгласно с чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от ЗУТ, във връзка са чл. 4, ал. 5, т. 2 от Наредба No 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Всичко за обществената поръчка

Преустройство и разширение на болница
Гласувайте за тази статия

placeholder