ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА –ЗАПАД –ПЪРВИ ЕТАП


Предметът на настоящата обществена поръчка е ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА –ЗАПАД – ПЪРВИ ЕТАП” в това число: 1. Изработване на технически проект по утвърдено техническо задание 2. Изпълнение на предвидените в проекта СМР. В това число: -предварителни проучвания; -изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект; -извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с компетентните органи; -упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли; -временно строителство; -демонтажни работи; -доставка на необходимите материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за изпълнение на СМР по първи етап; -строително – монтажни работи; -единични, комплексни и 72-часови изпитвания; -изработване на изпълнителна и екзекутивна документации.

 

Повече информация: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=661848&newver=2

research symptoms