Проектиране и ремонт на държавен имот


Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в 2 варианта за строежа, вкл. част „Архитектурна“ и част „Конструктивна“, с пълнота и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г.; – Изработване на инв. проект по всички части във фаза „Технически проект“, с пълна проектно-сметна документация по всички части за строежа, при спазване на действащото българско и международно законодателство, както и на специфичните изискванията, заложени в техн. спецификация към документацията; – Упражняване на авт. надзор по вр. на строителството по всички части на инв. проект; – Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/; – Извършване на предвидените за изпълнение на проекта СМР; – Единични и комплексни 72-ви часови изпитания на машини и инсталации при експлоатационни условия; – Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация; – Вс. дейности по приемане на строежа за получаване на разрешение за ползване, съгл.чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

Всичко за обществената поръчка

Проектиране и ремонт на държавен имот
Гласувайте за тази статия

placeholder