Проектиране, строителство и надзор


С влязъл в сила ПУП – План за регулация и застрояване на кв. „Гладно поле”, одобрен с Решение №64, взето с протокол №8 от 14.04.2005 г. на Общински съвет – Пловдив се предвижда изграждане на нова улична мрежа, която засяга поземлени имоти, съставляващи войскови район (ВР) №1536, с което се нарушава нормалното му функциониране. Подлежат на разрушаване: сграда №174 Контролно-пропускателен пункт (КПП) със застроена площ 42 кв.м, портал и ограда (УПИ І-9 от кв. 10) и ограда в УПИ І-12 от кв. 9. С разрушаването на сграда №174 и изместването на регулационната линия по ул. „Д-р Георги Странски” в участъка от о.т.80 сграда №174 се засягат елементи на инженерната инфраструктура на войсковия район. Прекъсват се комуникационно-транспортна връзка на войсковия район към ул. „д-р Георги Странски” и два броя подземни съобщителни кабели (ТПП50 и ТПП20), свързващи подлежащия на събаряне КПП с телефонна централа, разположена в сграда №201. С изместването на оградата в участъка по ул. „Ген. Радко Димитриев” от о.т. 57 до о.т. 60 се премахва пътен участък, осигуряващ кръгово движение пред сграда №242. Настоящата обществена поръчка е с цел възлагане на проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж, за да бъде възстановена инженерната инфраструктура (предвидена за изместване по влезлия в сила ПУП), изграждане на нов КПП и пътна връзка на войсковия район с комуникационно-транспортната система на кв. „Гладно поле”, вътрешни пътни връзки и огради за осигуряване нормалното функциониране на войскови район 1536.

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Всичко за търга ТУК.
Проектиране, строителство и надзор
Гласувайте за тази статия

placeholder