Търгове

Строителство на улична мрежа

Обхватът на обществената поръчка за изпълнение на инженеринг е следният: Инвестиционен проект – Да се изготвя в две фази: Идеен и Технически. 1. Идеен проект Идейният проект е неразделна част от офертата за участие в процедурата по ЗОП, в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 год.

Ремонт на пътна мрежа

Поддържане, основен и текущ ремонт, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, изготвяне на инвестиционни проекти, авторски надзор и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки и площадки за игра на територията на община Балчик“ Всичко за обществената поръчка

Модернизация на железопътен участък

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка


Строителство на детски площадки

„Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир” с пет обособени позиции: Първа обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад с. Венчан” Втора обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ ХIII.118, кв.25, с. Тутраканци” Трета обособена позиция: “Открита

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „открита процедура”по смисъла на чл.

Строителство на пътища

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна и на Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933


Ремонт на културен център

Целта на обществената поръчка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, както и осъществяването на ново строителство осъществено с качествени строително монтажни работи. Сградата се намира в централната част на града, на кръстовището на бул. „Митрополит Методий Кусев“ и ул.“Генерал Гурко“. Въведена е експлоатация през 1935 г. Основният вход на сградата е на запад и

СМР на улична мрежа

Описание на обектите: Реконструкция и благоустрояване на улица от осова точка 82, 117, 115, 106, 102, 99 до осова точка 209, по регулационния план на кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря Реконструкция и рехабилитация на ул. Антон Иванов и Илин Паунов от км 0+000 до км 0+420 Реконструкция и рехабилитация на ул. Антон Иванов

Реконструкция на общински път

Класическа рехабилитация – за участъците в открит път и в населените места – с.Нова Попина и с.Искра; Реконструкция “Студено рециклиране“ – за участъка от км 5+636 до км 9+674.66; Предварителни ремонти – запълване на единични пукнатини, студено фрезоване на съществуваща деформирана асфалтова настилка и възстановяване до съществуващо ниво с асфалтова смес, запълване на дупки; Банкети;