Търгове

Инженеринг на сгради за Агенция „Митници“

„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП-Кулата“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП-Калотина“. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за двете обособени позиции) Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II

Пътно строителство в Община Хисаря

Обособена позиция 1: Рехабилитация и реконструкция на път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв.Миромир От km 0+000 до km 4+500. Крайната точка е на кm 4+832.43 край регулация кв. Миромир; Обща дължина на участъка е 4+832.43 m.Обособена позиция №2: Началото на разглеждания участък е при km 0+000 в кръстовище с път III – 642. Крайната точка е на

Реконструкция на водопроводна мрежа

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР), във връзка цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.


Ремонт на улици и тротоари

Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови и тротоарни настилки на улици в гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на улични настилки на територията на гр. Вършец обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване на асфалтови пластове и подмяната им с нови,

СМР в център за деца с увреждания

Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект”, изпълнение на строителство – ремонтни дейности в сградите на 3 обекта за социални услуги на територията на гр. Разград – „Център за обществена подкрепа”, „Дневен център за деца с увреждания” и „Преустройство на сграда общинска собственост за изграждане на Преходно жилище

Реконструкция на обща Пречиствателна станция

Предвидената реконструкция и модернизация на ПСОВ – Плевен включва: Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП, съгласуване и получаване на всички необходими разрешителни. ?Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Плевен в т.ч.: Подготовка на площадката; Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; Изграждане на нови съоръжения където е необходимо; Реконструкция и модернизация на съществуващи


СМР по сгради на СОУ

Сградата на СОУ „Иван Вазов“ е разположена в УПИ I, кв. 36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора, в северната част на имота и достъп до нея от север и юг. Въведена е в експлоатация през 1981 година. Състои се от пет блока, разположени свързано съгласно приложената скица на имота. Дейности, включени

СМР на пристанищен терминал

Предмет на настоящата поръчка са „Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1“, които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на Брегоукрепителна дамба с път между Пирс 1 и Пирс 2; Реконструкция на Пирс 1 включваща северна вързална пала,

СМР по газостанция

Предметът на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изготвяне на работен проект, авторски надзор и изпълнение на строителство съгласно изготвения проект за изграждане на разширения на газстанции за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадките на Автобусно поделение „Земляне”, Автобусно поделение „Малашевци” и Автобусно поделение „Дружба”, собственост на