Търгове

СМР на многофамилни жилищни сгради

IV: Поръчка IV.1)Наименование „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, разделена на пет обособени позиции IV.2)Обект на поръчката Строителство ІV.3)Описание на предмета на поръчката Обособена позиция №1: МЖС с адрес: бул. „Русе” №10, гр. Плевен, РЗП – 5

Проектиране и изпълнение система за улично осветление

V: Поръчка IV.1)Наименование Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол. IV.2)Обект на поръчката Строителство  ІV.3)Описание на предмета на поръчката Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за

Изпълнение на строително – монтажни работи

ІV.3)Описание на предмета на поръчката Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): – Изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, за всяка една от обособените позиции, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените СМР с Количествено – стойностната сметка


Строително-монтажни работи

Наименование „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ по обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Път II 59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали“; Обособена позиция № 2 „Път II 59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област

Основен ремонт на пътни обекти

IV: Поръчка IV.1)Наименование “Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: • Обособена позиция 1 – Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200; • Обособена позиция 2 – Основен ремонт на обект: Път II 58 „Кърджали – Асеновград“ от км 25+047 до 57+881=57+749.613;

Проектиране и изпълнение на СМР

Описание на предмета на поръчката Настоящата обществена поръчка се реализира в изпълнение на дейност инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Зеленчуков пазар Димитровград и включва: 1. Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание – Архитектурна; Конструктивна със заверка от ТК;Водоснабдяване и канализация в раздели;


Строително монтажни работи Зонално жандармерийско управление -Кърджали

Извършване на строително-монтажни работи на три броя сгради, предоставени за управление на Главна дирекция “Национална полиция”, за нуждите на Зонално жандармерийско управление-Кърджали към дирекция „Жандармерия” IV.2)Обект на поръчката Строителство ІV.3)Описание на предмета на поръчката 1.Обществената поръчка е с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на 3 (три) броя сгради, включваща 2 (два) броя административни сгради

СМР по училище

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, за предвидените в техническото задание интервенции по сградата; Изпълнение на строително-монтажни дейности за обекта, включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започват след издаване на разрешение за строеж; Упражняване на Авторски надзор по време на строителството,

СМР по обществена сграда

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация – Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване