Търгове

СМР по обществена сграда

Обект: „Основен ремонт на административната сграда на Общинска администрация гр. Кюстендил“, І-ви етап „Обновяване/реконструкция на административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“; ІІ-ри етап “Основен ремонт на В и К и слаботокови инсталации в административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“, съгласуван с Министерство на културата. Предметът на поръчката включва следните видове дейности: 1. Изработване

Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“

Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство, на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” в участъка от км 1+000 до км 15+500 да се изгради привързване (етапна връзка) от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50

СМР по университет

Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, но не само, работи за възлагане: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни


Строителство на пътна отсечка

Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да проведе открита процедура за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III – 8611„Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000, с цел подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътната настилка, което

Реконструкция на път

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде разработен Технически проект и да се модернизират и приведат към магистрален габарит 16.9472 км от път І-8 в направлението „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20, без да се излиза от одобрения парцеларен план. Предвидената модернизация на участъка ще увеличи капацитета на пътя и

Строителство на жп път

Поръчката включително изпълнението на дейностите, ще се изпълнява в 2 етапа: •Етап І–изготвяне на работен проект •Етап ІІ–изпълнение на СМР-включва следните основни дейности:СМР по долно и горно строене в участъка с дължина 7984м.;Монтаж, натоварване, превоз и полагане на нов жп път тип 49 с временни връзки и нови релси без отвори на стоманобетонови траверси СТ-6,еластично


Строителни работи по жилищни сгради

ОБЕКТ на настоящата поръчка са следните многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: – Блок „Шейново“, входове А, Б, В, Г и Д, ул. „Шейново“ №9, ж. к. „Възраждане“, гр. Русе – Блок „Чинар“, входове В, Г, Д и Е, ул. „Рени“ №6, ж. к.

Строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Предмет на настоящата обществена поръчка с три обособени позиции е „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде изградено трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 от км 366+000 до км 370+400, включващо и тунел с дължина 2 км. Поръчката за всяка обособена позиция

СМР по сграда

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи на жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. “Симон Налбант“ №48, вх. А и вх. Б“. Сградата е с идентификатори 56277.501.358.1 и 56277.501.358.2 представлява жилищен блок, състоящ се от две