Търгове

АПИ търси проектант за AM „Хемус“

АПИ търси проектант за AM „Хемус“

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществена поръчка за изработването на разширен идеен проект за над 46 км от магистрала „Хемус“ след връзката с пътя Русе – Велико Търново в посока Търговище. Бъдещият изпълнител ще трябва да изработи разширен идеен проект и да направи пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП – Парцеларен план за участъка след връзката

Повишаване на енергийна ефективност

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2” по Оперативна програма „Региони в растеж”

Строителство на сграда

Допълващото застрояване: пристройка на един етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП), се изгражда с цел разширение дейността на „Оперативния дежурен център и видеонаблюдение“ на Столична община. Упражняване на авторски надзор на обекта. Всичко за обществената поръчка


Механизирано подновяване на железен път

Поръчката включва изпълнението на следните дейности: •изготвяне на раб.проект •изпълнение на СМР,съгл.одобрения от Експертен технически съвет на възлож. раб.проект Основни ремонтни дейности: -Демонтаж на стар и полагане на нов железен път -Пресяване на баластова призма -Баластиране и нивелации -СМР по съществуващи съоръжения:малки съоръжения-водостоци,жп прелез на км 90+610,мост на км 89+290 -Направа на безнаставов релсов път

Строителство на подлез

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се изгради подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен

Строителство на пътища

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции“. Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции


Рехабилитация на водопроводна мрежа

Предметът на настоящата обществена поръчка е проектиране, упражняване на авторски надзор, строителство и рехабилитация на външна водопроводна мрежа на I-ви участък, на пристанищен терминал Русе-запад. Всичко за обществената поръчка

СМР на зала „Балканиада”

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект”, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на съответната сграда и прилежащото дворно пространство, съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на

Строеж на газопреносната инфраструктура

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея. Всичко


placeholder