Търгове

Строителство на водопровод

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС“Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС“Юг“. По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал.

Строителство на пътища

„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г., включително и снегопочистване на съществуващи горски пътища по обособени позиции в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Тракия” Всичко за обществената поръчка

СМР на две сгради

Изпълнение на СМР по две обособени позиции: ОП1 – „Обновяване на склад и експедиторско помещение – умивалня в Домашен социален патронаж”; ОП2 – „Частичен ремонт на санитарни възли в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след влизане в сила


СМР по станция за рециклиране

„Пълен инженеринг -проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“ Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици и тунели в София

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции: Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. „Пенчо Славейков“ от ул. „Цар Асен“ до бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район „Триадица“. Обособена позиция №3:

СМР по детски градини

Настоящата обществена поръчка обхваща – проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, изпълнение на строителство – реконструкция и обновяване на сградите на 5 (пет) детски градини в гр. Разград, рехабилитация и оборудване на дворното пространство, въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по врме на строително – монтажните


Основна реконструкция на пешеходна зона

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен работен проект, по следните части:

Ремонт на помещения на ГПУ Средец

Обект на обществената поръчка е строителство – изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Ремонт и модернизация на помещения на ГПУ Средец”. Предвижда се изпълнение на СМР по части “Архитектура и строителство”, “Електро” и “ОВК” на обект „Ремонт и модернизация на помещения на ГПУ Средец”, в изпълнение на споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 – Подкрепа на усилията

СМР на водопроводна мрежа

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР), във връзка цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.