Търгове

Търсят изпълнител за ремонт на пътя Дупница – Самоков

Търсят изпълнител за ремонт на пътя Дупница – Самоков

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 32,5 км от път IІ-62 Дупница – Клисура – Самоков. Проектите са лот 27 и лот 28 от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Пътят Дупница – Самоков преминава през областите Кюстендил и София. Той свързва ГКПП „Гюешево“ с АМ „Струма“, първокласния

Отводняване на ЖП подлез

Реализацията на техническия проект има за цел да даде решение за подобряване отвеждането на атмосферните води от уличните платна и тротоарите на бул.„Липник” в отсечката от кръстовището с ул.„Дебър”/вход изход магазини „Практикер” и „Кауфланд”/до/срещу/ ул.„Мъглиж”. Целта на техническия проект е да предложи подобряване отвеждането на повърхностните атмосферни води от обхванатата територия, като се използват съвременни

СМР по сграда на МВР

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.””. Обществената поръчка обхваща


Проектиране и строителство на мостови съоръжения

  Наименование Избор на изпълнител за проектиране и строителство на мостови съоръжения по обособени позиции: 1. Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация и възстановяване не пешеходни мостове над река Владайска в район Възраждане в т.ч.: 1.1. Възстановяване по съществуващо положение на пасарелка над река Владайска, при улица „Арх. Петко Момчилов”, срещу блок №3, ж.к.

Проектиране и изпълнение на строеж

„Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на строеж – ПСОВ гр. Елхово, включително външни връзки към нея (съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга)“; Обособена позиция

СМР на многофамилни жилищни сгради

IV: Поръчка IV.1)Наименование „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, разделена на пет обособени позиции IV.2)Обект на поръчката Строителство ІV.3)Описание на предмета на поръчката Обособена позиция №1: МЖС с адрес: бул. „Русе” №10, гр. Плевен, РЗП – 5


Проектиране и изпълнение система за улично осветление

V: Поръчка IV.1)Наименование Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на община Созопол. IV.2)Обект на поръчката Строителство  ІV.3)Описание на предмета на поръчката Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за

Изпълнение на строително – монтажни работи

ІV.3)Описание на предмета на поръчката Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): – Изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, за всяка една от обособените позиции, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените СМР с Количествено – стойностната сметка

Строително-монтажни работи

Наименование „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ по обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Път II 59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали“; Обособена позиция № 2 „Път II 59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област